ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Сфера застосування антикорупційної програми державного підприємства «Центр оцінки та інформації» та коло осіб, на які поширюються її положення.

1.1 Ця Антикорупційна програма встановлює комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в діяльності ДП «Центр оцінки та інформації».

1.2 Цю Антикорупційну програму розроблено на підставі:

 • Закону України від 14.10.2014 № 1700-VI «Про запобігання корупції»;
 • Закону України від 14.10.2014 № 1698-VIІ «Про Національне антикорупційне бюро України»;
 • Закону України від 14.10.2014 № 1699-VІІ «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»;

1.3 Ця Антикорупційна програма поширюється на всіх працівників  ДП «Центр оцінки та інформації».

1.4 Цю Антикорупційну програму повинні знати всі працівники ДП «Центр оцінки та інформації».

1.5 У антикорупційній програмі ДП «Центр оцінки та інформації»  терміни та визначення вживаються у наступних значеннях:

антикорупційна програма – комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в діяльності ДП «Центр оцінки та інформації»;

антикорупційне законодавство – Закон України «Про запобігання корупції», інші нормативно-правові акти з питань запобігання корупції, Антикорупційна програма ДП «Центр оцінки та інформації», інші організаційно-розпорядчі чи виробничі документи Підприємства з питань запобігання корупції;

уповноважений – посадова особа ДП «Центр оцінки та інформації» уповноважена в установленому порядку на виконання функцій Уповноваженого згідно із Законом України «Про запобігання корупції»;

антикорупційна експертиза – діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

пряме підпорядкування – відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;

близькі особи – особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також – незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта;

корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

корупція – використання особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;

неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;

правопорушення, пов’язане з корупцією – діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

 приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

суб’єкти декларування – особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої Закону України «Про запобігання корупції», інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до цього Закону;

члени сім’ї – особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Інші терміни, які зустрічаються в цій Антикорупційній програмі, вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання корупції».

 

 1. Антикорупційна стратегія (вичерпний перелік) та опис антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання (застосування).

 

З метою неухильного дотримання вимог антикорупційного законодавства України ДП «Центр оцінки та інформації»  під час здійснення господарської діяльності реалізує Антикорупційну програму Підприємства.

Антикорупційна стратегія ДП «Центр оцінки та інформації»   передбачає впровадження в діяльності Підприємства таких антикорупційних заходів:

2.1. Аудит діяльності виявлення корупційних ризиків

Для ідентифікації ризиків, які можуть постати перед ДП «Центр оцінки та інформації» внаслідок порушення антикорупційного законодавства, Підприємство на періодичній основі проводить аудит своєї діяльності. Метою такого аудиту є оцінка діяльності Підприємства з точки зору настання несприятливих наслідків у контексті антикорупційного законодавства (ймовірності застосування щодо Підприємства санкцій або настання репутаційних ризиків). Результати аудиту дозволяють виявити зони підвищеного ризику і розробити ефективний план заходів, направлених на нейтралізацію юридичних і комерційних ризиків ДП «Центр оцінки та інформації»

2.2. Моніторинг ділових партнерів

З метою запобігання корупції та мінімізації корупційних ризиків у діяльності ДП «Центр оцінки та інформації», Підприємство запроваджує перевірку (моніторинг) ділових партнерів та потенційних ділових партнерів Підприємства на доброчесність, що передбачає:

–  перевірку нових бізнес-партнерів і постачальників;

– класифікацію контрагентів за ступенем ризику;

– регулярні перевірки всіх контрагентів;

– впровадження антикорупційних положень в угоди з бізнес-партнерами і постачальниками (зокрема щодо обов’язку контрагента дотримуватися вимог антикорупційного законодавства).

2.3. Облік платежів і фінансова звітність

Підприємство забезпечує неухильне дотримання чинного законодавства України в частині ведення бухгалтерського обліку результатів своєї господарської діяльності, складання фінансової звітності, на підставі якої визначаються фінансові результати його діяльності, у тому числі забезпечує коректне відображення інформації про всі внески і платежі, здійснені Підприємством на користь державних службовців та/або державних органів, політичних партій, бізнес асоціацій тощо, і підтвердження їх відповідності законодавству; забезпечує подання статистичної та іншої звітності органам державної статистики, іншим центральним органам виконавчої влади відповідно до їх компетенції в обсягах та у строки, передбачені законодавством.

2.4. Навчання працівників

З метою формування у працівників Підприємства базових знань з питань антикорупційного законодавства, практики його застосування та ризиків для діяльності Підприємства ДП «Центр оцінки та інформації» забезпечує та сприяє навчанню працівників з вказаних питань як шляхом проведення відповідних заходів – консультацій, семінарів, роз’яснювальної роботи серед працівників як своїми силами, так і шляхом організації професійної перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців, до посадових обов’язків яких входить участь у протидії корупції, та/або які задіяні до процедури закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади, у тому числі відвідання такими працівниками профільних курсів підвищення кваліфікації, семінарів, круглих столів тощо.

 

 1. Норми професійної етики посадових осіб ДП «Центр оцінки та інформації»

 

3.1 Посадові особи ДП «Центр оцінки та інформації» під час виконання своїх обов’язків повинні дотримувати норм етики і правил поведінки працівників, що визначені Кодексом корпоративної етики ДП «Центр оцінки та інформації», з урахуванням принципів та обмежень, визначених цією Антикорупційною програмою.

3.2 Під час виконання своїх повноважень посадові особи Підприємства зобов’язані:

 • Неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.
 • Дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати посадові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків.
 • Діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.
 • Сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати посадові повноваження та обов’язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, не допускати зловживань та неефективного використання майна підприємства.
 • Не розголошувати і не використовувати в інший спосіб, ніж визначено законодавством та документами Підприємства, конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх посадових повноважень та обов’язків, крім випадків, встановлених законом.
 • Незважаючи на приватні інтереси, утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону.
 • Посадові особи Підприємства під час виконання своєї роботи самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.

У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які посадова особа Підприємства вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, вона повинна негайно в письмовій формі повідомити про це директора ДП «Центр оцінки та інформації».

 

 1. Права і обов’язки Уповноваженого з антикорупційної програми як посадової особи, відповідальної за запобігання корупції в діяльності ДП «Центр оцінки та інформації»

 

4.1  Для реалізації цієї Антикорупційної програми директором ДП «Центр оцінки та інформації» призначається особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми (Уповноважений з антикорупційної програми), правовий статус якої визначається цією Антикорупційної програмою, Законом України «Про запобігання корупції».

Уповноваженим з антикорупційної програми може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.

Не може бути призначена на посаду Уповноваженого з антикорупційної програми особа, яка:

– має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість;

– за рішенням суду визнана недієздатною чи дієздатність якої обмежена;

– звільнена з посад у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування за порушення присяги або у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

– протягом трьох років з дня такого звільнення.

Несумісною з діяльністю Уповноваженого з антикорупційної програми є робота на посадах, зазначених у пункті 1, частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю Підприємства.

У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений з антикорупційної програми у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов’язаний повідомити про це директора з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою.

Уповноважений з антикорупційної програми може бути звільнений з посади достроково в разі:

– розірвання трудового договору за ініціативи Уповноваженого;

– розірвання трудового договору з ініціативи директора ДП «Центр оцінки та інформації»;

– неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

– набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;

– набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

– смерті.

Про звільнення особи з посади Уповноваженого з антикорупційної програми директор Підприємства письмово повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції протягом двох робочих днів та забезпечує невідкладне подання нової кандидатури на вказану посаду.

4.2  Основними завданнями Уповноваженого з антикорупційної програми є:

– підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції в діяльності Підприємства;

– надання методичної та консультаційної допомоги керівництву Підприємства, його посадовим особам та працівникам з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

– участь в інформаційному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції в діяльності Підприємства;

– проведення організаційної та роз’яснювальної роботи серед посадових осіб та працівників із запобігання, виявлення і протидії корупції;

– здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

4.3  Уповноважений з антикорупційної програми відповідно до покладених на нього завдань:

– розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням на Підприємстві;

– надає посадовим особам та працівникам Підприємства роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

– вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності Підприємства, вносить директору Підприємства пропозиції щодо усунення таких ризиків;

– у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень працівниками Підприємства, інформує в установленому порядку про такі факти директора Підприємства, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

– веде облік працівників Підприємства, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

– взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, установ та організацій, Національним агентством з питань запобігання корупції, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

– розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників Підприємства до вчинення корупційних правопорушень;

– бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

4.4  Уповноважений з антикорупційної програми має право:

– отримувати від посадових осіб, працівників та структурних підрозділів Підприємства інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, у тому числі інформацію з обмеженим доступом (конфіденційну та/або таку, що становить комерційну таємницю Підприємства);

– отримувати від працівників усні та письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення правил етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених цією Антикорупційною  програмою та чинним законодавством України, а також з інших питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок); – проводити перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в діяльності Підприємства, зокрема щодо підготовки та виконання цієї Антикорупційної програми;

– отримувати доступ до всіх приміщень Підприємства, отримувати доступ до наявних у Підприємства електронних засобів зберігання та обробки інформації якщо це необхідно для виконання покладених на нього завдань;

– ініціювати перед директором ДП «Центр оцінки та інформації» проведення службового розслідування, вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності працівників Підприємства, винних у порушенні правил етичної поведінки, вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, надсилати до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції матеріали, що свідчать про факти корупційних правопорушень;

– вносити на розгляд директора Підприємства обов’язкову до розгляду інформацію про порушення з боку працівників ДП «Центр оцінки та інформації» вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених цією Антикорупційною програмою;

– організовувати проведення серед посадових осіб та працівників семінарів і нарад з питань запобігання і протидії корупції;

– приймати з питань, що належать до його компетенції, обов’язкові для виконання посадовими особами та працівниками Підприємства розпорядження;

– отримувати від працівників Підприємства заяви про порушення вимог цієї Антикорупційної програми, проводити за власною ініціативою перевірку можливих фактів порушення посадовими особами або працівниками вимог цієї Антикорупційної програми;

– розробляти та надавати на затвердження директору методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності Підприємства, проводити внутрішній аудит діяльності Підприємства в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, аналіз Антикорупційної програми та надавати директору обов’язкові для розгляду пропозиції до цієї програми.

 

 1. Порядок регулярного звітування Уповноваженого з антикорупційної програми.

 

5.1 Уповноважений з антикорупційної програми звітує перед директором ДП «Центр оцінки та інформації» про результати своєї роботи щорічно до 10 лютого, а також на вимогу директора – протягом року у встановлений ним строк.

 

 1. Порядок здійснення належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної програми у діяльності Підприємства, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів.

 

6.1 ДП «Центр оцінки та інформації» забезпечує вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності Підприємства. Розробку цих заходів та здійснення контролю за їх виконанням забезпечує Уповноважений з антикорупційної програми з урахуванням вимог цієї Антикорупційної програми та чинного законодавства України.

6.2 Аналіз дотримання посадовими особами та працівниками Підприємства вимог антикорупційного законодавства, цієї Антикорупційної програми чи інших документів Підприємства з питань запобігання корупції здійснюється Уповноваженим з антикорупційної програми шляхом:

6.2.1 Аналізу інформації щодо причетності посадових осіб чи працівників  Підприємства до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень. Для перевірки даних щодо можливої причетності працівників Підприємства, його посадових осіб та працівників до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень Уповноважений з антикорупційної програми:

– витребує документи та пояснення, проводить попередній аналіз отриманих інформації та матеріалів;

– проводить фактичний огляд приміщень, речей, застосовує інші методи фактичного контролю в межах своїх повноважень, визначених цією Антикорупційною програмою та чинним законодавством України;

– аналізує іншу інформацію, яка отримана від працівників Підприємства, громадськості, фізичних чи юридичних осіб, засобів масової інформації чи з інших джерел. Про підтвердження за результатами проведеного аналізу попередніх даних про причетність посадових осіб та/або працівників Підприємства до порушень законодавства інформує директора Підприємства. При цьому за необхідності Уповноваженим з антикорупційної програми може бути ініційовано необхідність застосування інших методів контролю (проведення перевірки діяльності підрозділу, службового розслідування тощо).

6.2.2 Дослідження окремих сфер діяльності Підприємства з метою удосконалення діючих процесів для мінімізації наявних корупційних ризиків.

6.2.3 Проведення антикорупційної експертизи договорів та їх проектів, інших правочинів Підприємства. Антикорупційна експертиза полягає в аналізі договорів та їх проектів, інших правочинів Підприємства на предмет наявності факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, та може проводитися з власної ініціативи Уповноваженого з антикорупційної програми та/або за дорученням директора. До таких факторів можуть бути віднесені:

– відсутність чітких процедур прийняття рішення (обчислення певних сум) та вказівки на уповноважених осіб; – відсутність виключного переліку (наявність часткового переліку) підстав для прийняття рішення; – відсутність вказівки про необхідність обґрунтування обраного варіанту вирішення питань; – наявність у договорах положень про підвищену в порівнянні з визначеною законодавством чи звичаями ділового обороту відповідальність Підприємства у разі невиконання умов договору;

– відсутність (або послаблення) в договорах відповідальності контрагентів Підприємства у порівнянні з законодавчо визначеною межею чи звичаями ділового обороту;

– інші фактори.

У разі виявлення таких факторів за результатами антикорупційної експертизи Уповноважений з антикорупційної програми інформує директора Підприємства про зміст виявлених факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень, а також зазначає пропозиції щодо їх усунення.

6.2.4 Проведення службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, виникнення корупційних ризиків або невиконання вимог антикорупційного законодавства. Службові розслідування проводяться Уповноваженим з антикорупційної програми із залученням за необхідності інших осіб з числа працівників Підприємства у порядку та в строки, що визначені відповідним наказом (розпорядженням) директора.

6.2.5 Проведення перевірки організації роботи із запобігання корупції у структурних підрозділах Підприємства. Перевірка організації роботи із запобігання корупції у структурних підрозділах Підприємства здійснюється Уповноваженим з антикорупційної програми шляхом проведення перевірки та аналізу діяльності відповідного структурного підрозділу Підприємства на предмет дотримання його працівниками вимог цієї Антикорупційної програми та антикорупційного законодавства із застосуванням в межах своєї компетенції заходів документального та фактичного контролю. Про результати перевірки Уповноважений з антикорупційної програми інформує директора Підприємства із наданням пропозицій щодо усунення виявлених порушень (у разі наявності останніх).

6.2.6 Здійснення інших заходів, передбачених цією Антикорупційною програмою та чинним законодавством України. До виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності Підприємства можуть залучатися громадські організації, а також незалежні експерти, зокрема, для проведення аудиту. Визначена цим розділом Антикорупційної програми процедура здійснення контролю Уповноваженим з антикорупційної програми може бути деталізована шляхом прийняття наказів (розпоряджень) директора у встановленому порядку.

 

 1. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого з антикорупційної програми працівниками про факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

 

7.1 Уповноважений з антикорупційної програми не вправі розголошувати дані чи вказівку на працівника, який надав повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства, та або інформацію, отриману від працівників Підприємства відповідно до цієї Антикорупційної програми, жодній особі, включаючи директора Підприємства, окрім випадків, прямо визначених чинним законодавством України. Інформація про працівника, який надав повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства, може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених чинним законодавством України. Уповноважений з антикорупційної програми та будь-які інші особи, яким стали відомі дані чи вказівка на працівника, який надав повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства, та або зміст інформації про порушення вимог антикорупційного законодавства, несуть передбачену чинним законодавством відповідальність за її розголошення.

 

 1. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.

 

8.1 ДП «Центр оцінки та інформації» забезпечує визначені законодавством умови для захисту працівників Підприємства, які за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляють про порушення вимог цієї Антикорупційної програми та чинного антикорупційного законодавства України іншою особою та надають допомогу в запобіганні та протидії корупції в діяльності Підприємства (надалі за текстом – «викривачі»).

8.2 Викривач або член його сім’ї не може бути звільнений чи примушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності чи підданий з боку керівництва/або уповноваженого ним органу (роботодавця) іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог цієї Антикорупційної програми та чинного антикорупційного законодавства України іншою особою.

8.3. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну викривачів або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог цієї Антикорупційної програми та/або антикорупційного законодавства, викривач може за своїм вибором:

– звернутися до Уповноваженого з антикорупційної програми, директора підприємства для вжиття доступних заходів захисту та подальшого інформування правоохоронних органів;

– або звернутися безпосередньо до правоохоронних органів для застосування до викривача та/або його близьких осіб правових, організаційно-технічних та інших спрямованих на захист від протиправних посягань заходів, передбачених Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

 

 1. Процедуру інформування Уповноваженого з антикорупційної програми працівниками про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, а також порядок врегулювання виявленого конфлікту інтересів.

 

9.1 Посадові особи та працівники Підприємства зобов’язані:

– вживати заходів щодо недопущення виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів;

– повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів Уповноваженого з антикорупційної програми та/або директора;

– не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

– вжити вичерпних заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

9.2 Уповноважений з антикорупційної програми у випадку одержання від особи повідомлення про наявність у неї реального, потенційного конфлікту інтересів упродовж семи робочих днів роз’яснює такій особі порядок її дій щодо врегулювання конфлікту інтересів та повідомляє про це директора

9.3 Конфлікт інтересів може здійснюватися шляхом його самостійного або зовнішнього врегулювання:

9.3.1 Посадові особи, інші працівники Підприємства, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів Уповноваженому з антикорупційної програми та/або директору Підприємства. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

9.3.2 Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється директором Підприємства в межах його повноважень у порядку відповідно до статей 30-34 Закону України «Про запобігання корупції» шляхом:

– усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

– застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

– обмеження доступу особи до певної інформації;

– перегляду обсягу службових повноважень особи;

– переведення особи на іншу посаду;

– звільнення особи.

Директор Підприємства протягом двох робочих днів після отримання від працівника або від Уповноваженого з антикорупційної програми повідомлення про наявність у працівника Підприємства реального чи потенційного конфлікту інтересів приймають рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляють Уповноваженого з антикорупційної програми та відповідну особу.

 

 1. Прядок проведення індивідуального консультування Уповноваженим з антикорупційної програми працівників з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур.

 

          10.1 Посадові особи та працівники Підприємства можуть у будь-який час звернутися до Уповноваженого з антикорупційної програми із запитом з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур, роз’яснень норм чинного антикорупційного законодавства тощо (далі за текстом – «запит»).

10.2 Запит може бути наданий Уповноваженому з антикорупційної програми як в письмовій, так і в усній формі. Письмовий запит підписується особою із зазначенням дати.

10.3 Надання Уповноваженим з антикорупційної програми індивідуальної консультації з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур, роз’яснень норм чинного антикорупційного законодавства тощо (далі за            текстом – роз’яснення) може здійснюватися як в письмовій, так і в усній формі за вибором ініціатора запиту. При цьому, усне роз’яснення надається Уповноваженим з антикорупційної програми за можливості в момент звернення ініціатора запиту, письмове роз’яснення надається Уповноваженим з антикорупційної програми протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання запиту. У разі неможливості надання відповіді у такий строк (зокрема, через необхідність дослідження додаткових матеріалів, направлення запитів до органів влади та за наявності інших об’єктивних обставин) Уповноважений з антикорупційної програми інформує ініціатора запиту у строк, зазначений в абзаці першому цього пункту Антикорупційної програми, із зазначенням терміну надання остаточної відповіді.

 

 1. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції.

 

11.1 Рішення про періодичність, форму, тематику і тривалість навчання працівників Підприємства з питань антикорупційного законодавства, практики його застосування та ризиків для бізнесу, перелік працівників, залучених до навчання, та інші пов’язані з цим питання, приймаються директором Підприємства за поданням Уповноваженого з антикорупційної програми.

11.2 При цьому проведення навчальних заходів для працівників, до посадових обов’язків яких входить участь у протидії корупції, та/або які задіяні до процедури закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади, у будь-якому разі здійснюється не рідше, ніж один раз на рік.

11.3 Навчання працівників підприємства може здійснюватися як шляхом проведення відповідних навчальних заходів – консультацій, семінарів, роз’яснювальної роботи серед працівників своїми силами, так і шляхом організації професійної перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців, до посадових обов’язків яких входить участь у протидії корупції, та/або які задіяні до процедури закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади, у тому числі відвідання такими працівниками профільних курсів підвищення кваліфікації, семінарів, круглих столів тощо.

 

 1. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми.

 

12.1 За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень винні особи притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

12.2 Положення щодо обов’язковості дотримання цієї Антикорупційної програми включаються до трудових договорів та до правил внутрішнього розпорядку Підприємства і становлять складову частину трудової дисципліни. Тобто, порушення посадовими особами та/або іншими працівниками Підприємства положень цієї Антикорупційної програми є порушенням ними трудової дисципліни. Невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків тягне за собою вжиття заходів дисциплінарного стягнення до порушників.

12.3 За порушення положень цієї Антикорупційної програми до працівника може бути застосовано один з цих заходів дисциплінарного стягнення: догана або звільнення.

12.4 Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) даного працівника.

12.5 Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення провини.

12.6 До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. Відмова працівника дати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення. При обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

12.7 Стягнення оголошується у наказі із зазначенням мотивів його застосування і повідомляється працівникові під розписку у триденний термін. Наказ про застосування дисциплінарного стягнення у необхідних випадках доводиться до відома працівників Підприємства.

12.8 Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи щодо заохочення до працівника не застосовуються.

 

 1. Порядок вжиття заходів реагування щодо виявлених фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, зокрема, інформування уповноважених державних органів, проведення внутрішніх розслідувань.

 

13.1 Про ймовірні порушення антикорупційного законодавства на Підприємстві та/або про факти підбурення до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень (надалі за текстом – «повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства») працівники Підприємства можуть повідомляти Уповноваженого з антикорупційної програми, директора Підприємства. Таке повідомлення оформляється в письмовому вигляді, підписується працівником Підприємства із зазначенням дати та надається Уповноваженому з антикорупційної програми. Повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства може бути надане без зазначення авторства (анонімно). При цьому, анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

13.2 Повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства розглядається Уповноваженим з антикорупційної програми в розумний термін, що визначається ним самостійно.

13.3 Для перевірки викладеної в повідомленні інформації Уповноважений з антикорупційної програми вправі ініціювати в установленому порядку застосування передбачених цією Антикорупційною програмою заходів контролю.

13.4 У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог антикорупційного законодавства, а також у випадку самостійного виявлення Уповноваженим з антикорупційної програми фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, Уповноважений з антикорупційної програми забезпечує подання директору Підприємства пропозицій (вимог) щодо вжиття заходів для:

– припинення виявленого порушення та усунення його наслідків;

– притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності;

– інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення.

1.3.5 Директор Підприємства зобов’язаний розглянути пропозиції Уповноваженого з антикорупційної програми в термін не пізніше ніж 5 (п’ять) робочих днів з моменту їх отримання та прийняти відповідні рішення. У випадку виявлення фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, що містять ознаки кримінального або адміністративного правопорушення, директор Підприємства зобов’язані направити інформацію про це до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції в порядку та на умовах, що визначені чинним законодавством України. У разі відмови директора направити до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції інформацію про виявлення фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, що містять ознаки кримінального або адміністративного правопорушення, Уповноважений з антикорупційної програми може прийняти самостійне рішення про повідомлення відповідних фактів спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.

 

 1. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми.

 

14.1 Зміни до цієї Антикорупційної програми можуть вноситись у таких випадках:

– у разі необхідності приведення цієї Антикорупційної програми у відповідність із новими актами антикорупційного законодавства (змінами, внесеними до діючих актів з цих питань);

– з ініціативи Уповноваженого з антикорупційної програми, директора Підприємства з метою уточнення чи удосконалення окремих положень Антикорупційної програми. У цьому випадку зміни до неї можуть вноситись у разі, якщо їх зміст не суперечить вимогам діючого антикорупційного законодавства.

14.2 Пропозиції щодо удосконалення цієї Антикорупційної програми надаються посадовими особами або будь-яким працівником Підприємства Уповноваженому з антикорупційної програми в письмовому вигляді. Уповноважений з антикорупційної програми розглядає надані пропозиції та не пізніше ніж протягом одного місяця з дня їх отримання забезпечує:

– внесення змін до Антикорупційної програми;

– надання відповіді ініціатору змін з обґрунтуванням недоцільності чи неможливості їх внесення.

14.3   Зміни до цієї Антикорупційної програми вносяться після їх обговорення на засіданні ради трудового колективу Підприємства.

14.4   Зміни до цієї Антикорупційної програми оприлюднюються на сайті Підприємства не пізніше ніж 10 календарних днів з дня їх прийняття в установленому порядку.

14.5 Зміни до цієї Антикорупційної програми так само як і контрольний примірник цієї Антикорупційної програми, а також інших документів, що пов’язані з виконанням 16 вимог Закону України «Про запобігання корупції» та/або з виконанням заходів із запобігання корупції, знаходиться (зберігається) в Уповноваженого з антикорупційної програми та надається будь-кому із працівників Підприємства для ознайомлення та /або роботи за його першою вимогою.